Een beleid over middelen gaat over:
  • Regels en afspraken rondom middelengebruik op school. Breed gedragen regels die gelden voor alle medewerkers, leerlingen en ouders.  Er is bijvoorbeeld een rookvrij schoolterrein. Of de school heeft het keurmerk Alcoholvrije school of heeft de ambitie dit te behalen. De afspraken hebben betrekking op alle activiteiten die in of vanuit school worden georganiseerd (zoals ouderavonden, schoolfeesten en werkweken). Bij het vaststellen van de regels geldt de wet onverkort. Om een breed draagvlak te creëren voor regels en afspraken, kan het zinvol zijn om een aparte werkgroep in het leven te roepen, waarbij bijvoorbeeld ook ouders betrokken worden. Klik hier voor een voorbeeldreglement.
  • De manier waarop de regels worden gecommuniceerd naar leerlingen, medewerkers en ouders. Dit kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in een schoolgids of beleidsplan. 
  • Welke lessen of activiteiten voor de leerlingen worden ingezet rondom tabak, alcohol en drugs en wie daarvoor verantwoordelijk is.
  • De inrichting van de signalerings- en zorgstructuur rondom tabak, alcohol en drugs
  • De communicatie met ouders over het thema tabak, alcohol en drugs. Is er structureel aandacht voor het betrekken van ouders? Worden er ouderavonden georganiseerd? Wordt het onderwerp regelmatig meegenomen in de nieuwsbrief?
  • Gezondheidsonderzoek van leerlingen, bijvoorbeeld EMOVO.  De Elektronische Monitor Volksgezondheid (E-MOVO) is een elektronische monitor met als doel het in kaart brengen van gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs en het geven van voorlichting aan deze jongeren. Scholen ontvangen een schoolrapport met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Een dergelijk onderzoek dient niet alleen als monitoring instrument, maar kan ook helpen bij het signaleren van probleemjongeren. Zorgwekkende antwoorden van een jongeren, kunnen soms aanleiding geven tot een gesprek met bijvoorbeeld een jeugdarts of verpleegkundige.
  • Handhaving van de regels en sanctiebeleid. In het schoolbeleid moet duidelijk zijn hoe de schoolbrede afspraken gehandhaafd worden en welke sancties er staan op overtreding van de regels. Bij het handhaven van regels kun je denken aan het inzetten van kluis- en tascontroles, of alcohol- en drugstesten tijdens schoolfeesten. Klik hier voor veelgestelde vragen over DGSG.