Toolbox DGSG / Beleid / Dealen

Dealen

Dealen is het in bezit hebben van meer dan dan een gebruikershoeveelheid drugs (meer dan 5 gram) en het al dan niet gratis verstrekken, verkopen, kopen, vervoeren en afleveren van drugs. 
Dealen van soft- en harddrugs is wettelijk verboden. De verkoop van cannabis in coffeeshops wordt gedoogd. Maar wie als individu verkoopt riskeert straf. Klik hier voor de inhoud van de opiumwet.

Het vraagt grote zorgvuldigheid van de school als een leerling verdacht wordt van dealen. Het beste is als er eerst een gesprek gevoerd wordt met de leerling. Voer dit gesprek niet alleen, maar met zijn tweeën. 
Er zijn drie uitkomsten mogelijk:  
  1. De leerling ontkent de beschuldiging. Dit blijkt terecht. In dat geval moet de school excuses maken en andere betrokkenen op de hoogte stellen van de ware toedracht.
  2. De leerling bekent en de school neemt maatregelen. Doe in elk geval altijd melding of aangifte bij de politie.
  3. De leerling bekent niet en blijft verdacht. De politie is dan aan zet om nader onderzoek t
  4. e doen. Maak over dit soort situaties afspraken met de politie.

Wat kan de school doen als een leerling dealt?
Als een leerlin g betrapt is op dealen, neem dan als school ook je eigen maatregelen. Licht de ouders of verzorgers van de leerling in. Licht ook de leerlingbegeleider, zorgcoördinator en de mentor in. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan de school de leerling schorsen of verwijderen. Dit laatste kan alleen als een andere school bereid is deze leerling op te nemen. Informeer indien nodig de leerlingen op school over het voorval via hun mentor of leerlingbegeleider. Het incident kan een aanleiding zijn om met de klas te praten over de consequenties van dealen en middelengebruik. O   verweeg ook een brief naar de ouders of een berichtje op de website van de school met een nuchtere beschrijving van het incident en de maatregelen die de school heeft genomen.

Soms gebeuren er zulke ernstige of onverwachte incidenten op een school en komen leerlingen, ouders of zelfs de media op de stoep. Stel van tevoren voor dit soort situaties een calamiteitenplan op, waarin staat wie als woordvoerder optreedt en op welke manier u informatie geeft. Meestal werkt een open houding het beste. Geef zorgvuldig uitleg over de maatregelen die de school heeft genomen om herhaling te voorkomen. 

Preventieve maatregelen tegen dealen
Een veilig schoolklimaat is noodzakelijk om dealen te kunnen tegengaan. Streef naar openheid en duidelijk heid over het schoolbeleid rond dealen en ongeoorloofd drugsgebruik. Dan zullen schoolleiding, docenten, onderwijsondersteunend personeel én leerlingen eerder signalen oppikken van gebruik, misbruik en dealen, en deze ook naar voren durven brengen. Voor onderwijzend en ondersteunend schoolpersoneel zijn er trainingen voor het signaleren van alcohol- en drugsgebruik.

Controle op school
Preventief controleren op dealen en drugsbezit is vooral effectief als het voor leerlingen en ouders duidelijk is wat de gevolgen kunnen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld schorsing, verwijdering of het niet mee mogen doen aan bepaalde activiteiten. 
Het kan handig zijn om plaatsen waar makkelijk gedeald kan worden te controleren, zoals garderobes, toiletruimten of het fietsenhok. Kluisjes doorzoek kan ook, maar neem daarbij wel de privacybepalingen in acht. Weten hoe DGSG over dit soort zaken denkt? Klik hier voor veel gestelde vragen over DGSG.