Toolbox DGSG / Educatie / Algemeen

In ons lesmateriaal gaan we uit van de persoonsgerichte benadering.

Het lesmateriaal van De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) wordt in de meeste gevallen klassikaal gegeven door de docent of mentor. Uit eerder gedaan onderzoek naar seksuele vorming op school, blijkt dat leerlingen de voorkeur hebben voorlichting te krijgen op school, nog liever dan van hun ouders. In het algemeen valt te verwachten dat dit ook werkt voor andere gezondheidthema's.
Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bij de voorlichting de persoon(lijkheid) van de docent een rol speelt, de persoonlijke ervaringen en de persoonlijke competenties. 

Cruciaal zijn dus de motivatie en de visie van de docent op middelengebruik.
Zo kan teveel tolerantie ten opzichte van het gebruik van middelen het effect hebben dat de leerlingen een positievere houding innemen tegenover alcohol, tabak en drugs. En omgekeerd kan een te strenge houding leiden tot leerlingen die minder open durven zijn over hun eigen houding of gebruik.
Het is heel belangrijk dat docenten/mentoren zich bewust zijn van deze aspecten en de juiste vaardigheden verwerven die nodig zijn voor het goed inzetten van het lesmateriaal, opdat de lessen ook het gewenste effect hebben.
Ons lesmateriaal is dan ook voorzien van goede docentenhandleidingen en sommig lesmateriaal kan alleen op scholen worden gebruikt na het volgen van een verplichte docententraining, waarin bovenstaande aspecten uitgebreid aan bod komen.

Omdat uit diverse onderzoeken gebleken is dat de betrokkenheid van ouders bij de voorlichting aan jongeren een cruciale rol speelt, adviseren wij bij ons lesmateriaal een oudercomponent in te zetten. Voorbeelden hiervan zijn de ouderavonden die horen bij de interventies Frisse Start en de leerling- en ouderinterventie alcohol en roken.

Binnen DGSG bieden we lessen of materialen aan voor het voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs), het voortgezet speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Klik hier voor ons aanbod voor het schooljaar 2018/2019.